+84273. 3882 378

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2020 với nội dung sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.                 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng lực, kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 03 người. Cụ thể:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

01

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư

02

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

02

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn đấu thầu

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, luật hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Yêu cầu chung:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam [hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B được cấp theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C; Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp đối với chương trình ngoại ngữ thực hành trình độ A, B, C theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Các chứng chỉ ngoại ngữ này phải được cấp trước ngày 15/01/2020 (Theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT, ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)].

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: Thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển do người dự tuyển cam đoan, chịu trách nhiệm về tính đúng sự thật. Người được thông báo trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ (bản chính, có xác minh văn bằng chứng chỉ theo quy định) theo thông tin ghi trên phiếu và theo quy định. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a. Vòng 01:

- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, nếu người dự tuyển phù hợp thì tiếp tục tham gia vòng 02.

- Thông báo cho người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2.

b. Vòng 02:

- Hội đồng xét tuyển viên chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn: không quá 30 phút/người dự tuyển.

- Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu phỏng vấn, người dự tuyển tự sưu tầm và ôn tập theo danh mục tài liệu đã thông báo.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Danh mục tài liệu phỏng vấn chung:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Các thông tư, hướng dẫn có liên quan.

3. Nội dung xét tuyển, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển, thông báo kết quả người trúng tuyển: Thực hiện theo Quy chế xét tuyển viên chức.

4. Địa điểm xét tuyển: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30/10/2020 (trong giờ làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 0273. 3882378

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nam – Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang./.

Đính kèm:

1949_TB_SKHDT_Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Phiếu đăng ký dự tuyển