+84273. 3882 378

Thông báo Tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức Kế toán vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang năm 2023 với nội dung sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng lực, kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng viên chức Kế toán cần tuyển dụng: 01 người. Cụ thể:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

01

Kế toán

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

Yêu cầu chung:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí cần tuyển: Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: Thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển do người dự tuyển cam đoan, chịu trách nhiệm về tính đúng sự thật. Người được thông báo trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ (bản chính, có xác minh văn bằng chứng chỉ theo quy định) theo thông tin ghi trên phiếu và theo quy định. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a. Vòng 01:

- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu người dự tuyển đáp ứng đủ thì tiếp tục tham gia vòng 02.

- Thông báo cho người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2.

b. Vòng 02:

- Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn: không quá 30 phút/người dự tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu phỏng vấn, người dự tuyển tự sưu tầm và ôn tập theo danh mục tài liệu đã thông báo.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Danh mục tài liệu phỏng vấn:

a. Kiến thức chung:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (Chương I, Chương II);

- Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

b. Kiến thức chuyên môn:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13;

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực Kế toán nhà nước;

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

3. Nội dung xét tuyển, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển, thông báo kết quả người trúng tuyển: Thực hiện theo Quy chế xét tuyển viên chức.

4. Địa điểm xét tuyển: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang - Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 06/4/2023 (trong giờ làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 0273. 3882378

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Nam – Trưởng phòng Hành chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang./.

Đính kèm:

Thông báo số 438/TB-SKH&ĐT ngày 06/3/2023 về việc tuyển dụng viên chức Kế toán năm 2023

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Kế toán năm 2023