+84273. 3882 378

Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023.

Ngày 26/4/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang có Thông báo số 975/TB-SKH&ĐT về việc Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023.

Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023. Cụ thể:

- Thời gian: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2023 (thứ ba).

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 975/TB-SKH&ĐT ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang./.

Đính kèm:

Thông báo số 1034/TB-SKH&ĐT ngày 04/5/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023