+84273. 3882 378

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-SKH&ĐT ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang của các ứng viên dự tuyển;

Căn cứ các kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức ngày 30/11/2021 và kết luận tại cuộc họp cùng ngày của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Kết quả

1

Trương Văn Hây

11/11/1978

Không đạt

2

Huỳnh Hoàng Thương

07/02/1989

Không đạt

3

Đoàn Thị Phương Thảo

22/02/1998

Đạt

4

Phan Thanh Đông

20/12/1998

Không đạt

5

Phạm Nguyễn Trúc Thy

20/11/1991

Không đạt

6

Cao Thị Thùy Trang

14/12/1995

Không đạt

7

Lê Trung Hưng

29/6/1987

Đạt

8

Vũ Đức Minh

20/4/1998

Đạt

9

Huỳnh Thị Ngọc Thương

01/10/1989

Không đạt

10

Nguyễn Minh Tú

08/5/1994

Không đạt