+84273. 3882 378

Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-SKH&ĐT ngày 29/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ số lượng viên chức cần tuyển dụng tại Thông báo số 4183/TB-SKH&ĐT ngày 15/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 26/02/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo đến các ứng viên dự tuyển viên chức được biết./.

Đính kèm:

Thông báo số 473/TB-HĐTD ngày 29/02/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023.