+84273. 3882 378

Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SKH&ĐT ngày 14/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang của các ứng viên dự tuyển;

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch ngày 09/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: