+84273. 3882 378

Thông báo Danh sách ứng viên dự phỏng vấn vòng 2, xét tuyển viên chức năm 2023

Căn cứ Thông báo số 4183/TB-SKH&ĐT ngày 15/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã nhận: 11 phiếu.

2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 10 phiếu (kèm theo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023).

- Phiếu đăng ký dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 01 phiếu. Lý do: Không có chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo đến các ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 đến dự phỏng vấn vòng 2, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2024 (Thứ hai)

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang./.

Thông báo số 367/TB-SKH&ĐT ngày 20/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư