+84273. 3882 378

Thông báo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã nhận: 13 phiếu. Trong đó:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp: 08 phiếu.

- Phiếu đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Kế toán: 05 phiếu.

2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 13 phiếu (kèm theo Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023).

- Phiếu đăng ký dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 00 phiếu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo đến các ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023 đến dự phỏng vấn vòng 2, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2023 (thứ sáu)

- Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang./.

Đính kèm:
Thông báo số 975/TB-SKH&ĐT ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Danh sách ứng viên đủ điều kiện và thời gian phỏng vấn vòng 2