+84273. 3882 378

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020

Để chuẩn bị cho vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. KIẾN THỨC CHUNG:

- Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2010 (Chương I, Chương II);

- Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:

Vị trí Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư:

- Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Chương I, Chương II); Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Chương I, Chương II); Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

III. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:

- Am hiểu kiến thức chuyên ngành đối với vị trí dự tuyển;

- Kinh nghiệm thực tiễn của ứng viên về vị trí việc làm dự tuyển.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang; gửi đến các ứng viên đủ điều kiện, tiểu chuẩn dự tuyển vòng 2 biết, chuẩn bị phỏng vấn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang trân trọng thông báo đến các ứng viên./.