+84273. 3882 378

Thay đổi mức thu Lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 20/01/2018, mức thu Lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mức thu: 100.000 đồng/lần.

2. Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Mức thu: 50.000 đồng/hồ sơ.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trân trọng thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp biết thực hiện.