+84273. 3882 378

Sổ tay Quy trình thủ tục đầu tư.

Nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu về thông tin các dự án đầu tư, các quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư nhằm tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang xuất bản Sổ tay Quy trình thủ tục đầu tư với nội dung chi tiết đính kèm.

Sổ tay Quy trình thủ tục đầu tư (Tiếng Việt)

Sổ tay Quy trình thủ tục đầu tư (Tiếng Anh)