+84273. 3882 378

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực tế đã chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thúc đẩy động lực tăng trưởng của nền kinh tế và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời đã thúc đầy những chính sách cụ thể và khung khổ pháp lý để điều chỉnh và thực hiện mục tiêu hỗ trợ hệ thống các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế Việt Nam.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14)

Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Nghị định 38/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo