+84273. 3882 378

Khai giảng Khóa tập huấn “Quán triệt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành”

Ngày 17/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 02 Khóa tập huấn “Quán triệt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. Các khóa tập huấn do bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp triển khai. Khóa dành cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tiền Giang, diễn ra ngày 17/7/2018, thu hút 109 học viên tham gia. Khóa dành cho doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, diễn ra ngày 18/7/2018, thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia.

 

Ông Nguyễn Duy Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai giảng - Ảnh: TDA

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập ở tỉnh Tiền Giang nói riêng, cả nước nói chung đã tạo nguồn lực đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Theo thống kê từ Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp 48% GDP, sử dụng 50% lao động xã hội. Mặc dù có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nhưng hoạt động của khối doanh nghiệp này vẫn gặp rất nhiều khó khăn như quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, năng lực quản lý nên doanh nghiệp nhỏ và vừa ít có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc phải chịu các quy định chung với các doanh nghiệp lớn theo Luật Doanh nghiệp đã khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó có điều kiện để phát triển.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 quy định nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự đem lại cơ hội phát triển cho nhiều doanh nghiệp.

 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ảnh: TDA

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định hỗ trợ về thuế, phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất, công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, mở rộng thị trường, hỗ trợ tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Cùng với đó, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng quy định rõ trách nhiệm cho hoạt động hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương cấp tỉnh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công khai thông tin hỗ trợ cũng như kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn, đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bất cập thông qua các chính sách cụ thể và đồng bộ, tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các khóa tập huấn tập trung vào các nội dung chính của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14, Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Những nội dung chính về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

 

Học viên tham gia các khóa tập huấn - Ảnh: TDA

Có thể nói, việc nhanh chóng triển khai phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định hướng dẫn có liên quan đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong việc thực thi các đổi mới của hệ thống pháp luật có liên quan. Đây là những khung pháp lý đầu tiên và là tiền đề quan trọng trong công tác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời đã thúc đầy những chính sách cụ thể và khung khổ pháp lý để điều chỉnh và thực hiện mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

(Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang)